ZARZĄDZENIE NR 154/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku ...


ZARZĄDZENIE NR 154/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 5 marca 2019 r. 

w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. 
dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dla rodziny repatriantów dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z §2 pkt. 1 Uchwały Nr 376/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych 
w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika.

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyznać rodzinie repatriantów dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku lokal mieszkalny położony przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w Rybniku składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 62,50 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 44,36 m2.

§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w §1 nastąpi na podstawie niniejszego zarządzenia na czas nieoznaczony.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-03-08 11:01:05 historia zmian dokumentu

Archiwum