ARCHIWUM - Statut ZGM


Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA NR 418/XXVII/2004

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 17 listopada 2004r.


w sprawie: przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


Działając na podstawie :

 • art.40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 • §59 ust.2 Statutu Miasta Rybnika przyjętego uchwałą Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876)


na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej


RADA MIASTA RYBNIKA

postanawia:


§ 1.

Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.


§ 2.

Traci moc Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyjęty uchwałą Nr 245/XVII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2004r.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

wpr.: , dnia: 2007-11-19 09:34:35 historia zmian dokumentu

STATUT ZGM

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

NR 418/XXVII/2004 z dnia 17.11.2004r.


STATUT ZAKŁADU

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, zwany dalej "Zakładem" jest gminną jednostką utworzoną w formie zakładu budżetowego.

2. Podstawą prawną działania Zakładu jest:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm);

3) uchwała Nr 137/XVIII/91 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 maja 1991r. w sprawie przekształcenia komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w jednostki i zakłady budżetowe;

4) niniejszy Statut.


§ 2.

1. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta Rybnika.

 1. Siedziba Zakładu mieści się w Rybniku, przy ul. 3 Maja 12.

 2. Zakład jest powołany do świadczenia usług w zakresie gospodarowania zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Miasta.


Rozdział 2

Zadania i cele działalności Zakładu


§ 3.

Do zadań Zakładu należy:

 1. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, polegające w szczególności na:

  1. zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych należących do wspólnoty samorządowej gospodarstw domowych o niskich dochodach pozostających równocześnie w trudnych warunkach mieszkaniowych ,

  2. opracowywaniu wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, oraz zasad polityki czynszowej,

  3. obsłudze Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

  4. gromadzeniu i weryfikacji wniosków o najem lokali mieszkalnych w tym socjalnych, oraz zawieraniu umów najmu z osobami spełniającymi warunki do ich zawarcia,

  5. gospodarowaniu lokalami socjalnymi oraz tymczasowymi pomieszczeniami na potrzeby uprawnionych do ich otrzymania,

  6. wyrażaniu zgody na zamianę lokali mieszkalnych w tym socjalnych,

  7. organizowaniu przetargów w celu oddania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2,

  8. ustalaniu prawa do najmu osobom pozostałym w lokalu mieszkalnym po śmierci lub po wyprowadzeniu się głównego najemcy,

  9. wydawaniu zgody na podnajem lokalu mieszkalnego,

  10. załatwianiu spraw związanych z kaucją mieszkaniową,

 2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi w tym zwłaszcza prowadzenie postępowań (w tym przetargów) dot. najmu i podnajmu lokali użytkowych.

 3. Obsługa najemców w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego, a w szczególności:

  1. organizowanie napraw awaryjnych urządzeń technicznych w budynkach,

  2. wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i sporządzanie innych dokumentów na wniosek najemców;

  3. przejmowanie i przekazywanie protokolarne lokali;

  4. prowadzenie ewidencji mieszkańców w gospodarowanych zasobach;

  5. rozliczanie najemców zdających mieszkania z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego oraz wystawianie not obciążeniowych;

  6. prowadzenie dokumentacji czynszowej lokali mieszkalnych i użytkowych;

  7. przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności;

  8. zabezpieczanie zwolnionych lokali przed nielegalnym zajęciem.

 4. Techniczna ochrona zasobów lokalowych poprzez:

1) dokonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali:

2) planowanie i wykonywanie napraw budynków i budowli, zarówno siłami własnymi jak i w systemie zleconym;

 1. nadzorowanie i rozliczanie finansowe oraz rzeczowe wykonywanych napraw;

 1. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i estetycznym poprzez:

1) zlecanie wywozu nieczystości stałych i płynnych wyspecjalizowanym w tej działalności jednostkom;

2) kontrolę wywozu nieczystości pod kątem jakości i częstotliwości tych prac;

3) sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;

 1. wykonywanie konserwacji urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.

 1. Zawieranie umów, zapłata i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę;

2) dostawy energii cieplnej i ciepłej wody;

3) usuwania nieczystości stałych i płynnych;

4) dostawy energii elektrycznej;

5) wycieru kominów;

6) konserwacji anten zbiorczych.

 1. Prowadzenie obsługi ekonomiczno - finansowej poprzez:

1) opracowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych;

2) opracowanie planów dotacji;

3) prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz ubezpieczeń społecznych;

4) prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

5) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w tym;

a) prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami usług komunalnych i wykonawcami remontów,

b) prowadzenie ewidencji czynszów i ich windykowanie poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu,

c) prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń za pracę, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych;

6) prowadzenie kasy i pełnego obrotu gotówkowego;

7) opracowanie analiz ekonomicznych i sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

8. Gospodarowanie zasobami, nieruchomościami i lokalami nie stanowiącymi własności komunalnej w ramach administracji zleconej lub zarządu zleconego przez wspólnoty mieszkańców.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna zakładu


§ 4.

1. Działalnością Zakładu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania, ustalony przez dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

5. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone przepisami prawa.

6. Dyrektor Zakładu jest w stosunku do zatrudnionych w Zakładzie pracowników pracodawcą w rozumieniu przepisów Prawa Pracy.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa i mienie


§ 5.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.

2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest plan finansowy sporządzony przez dyrektora Zakładu.

3. Księgowość prowadzi Zakład we własnym zakresie, zgodnie z typowym planem kont dla zakładów budżetowych.

4. ¬ródłem przychodów Zakładu są: dotacje budżetowe, dochody z prowadzenia statutowej działalności oraz inne wpływy. Zakład przeznacza rozchody na finansowanie kosztów działalności statutowej.

5. Zakład jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną miasta Rybnika i przekazywany jest Zakładowi na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe


§ 6.

Zmiany Statutu Zakładu następują w formie przewidzianej dla jego uchwalenia.wpr.: , dnia: 2007-11-28 10:56:56 historia zmian dokumentu

Aktualne ogłoszenia