Dyrektor Artur Gliwicki
     tel. 32 429 48 61


Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 


  1. gospodarowanie powierzonym mieniem Miasta Rybnika i Skarbu Państwa poprzez wykonywanie uprawnień właścicielskich w granicach udzielonych pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Rybnika,
  2. określanie zadań i kierunków działania Zakładu,
  3. ustalanie planu finansowego Zakładu,
  4. nadzorowanie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych,
  5. dokonywanie czynności w zakresie spraw dotyczących stosunków pracy pracowników Zakładu, ustalanie wielkości i struktury zatrudnienia oraz zasad wynagradzania,
  6. kierowanie i nadzorowanie spraw związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym,
  7. planowanie i nadzorowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z technicznym utrzymaniem zasobu oraz zadań dotyczących jego eksploatacji,
  8. zapewnienie właściwej organizacji pracy i warunków jej wykonywania zgodnie z wymaganiami bhp,
  9. nadzorowanie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz dokonywania rozbiórek obiektów budowlanych.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 07:43:51 historia zmian dokumentu

Archiwum